Op 19 februari 2016 kreeg ik een alarmerende e-mail van voorzitter Herman Voogsgeerd, betreffende de toekomst van Tonego ’65 waarin uitgebreid uit de doeken werd gedaan dat het “vijf voor twaalf” was en dat de toekomst van onze roemruchte club aan een zijden draad hing. Het bestuur bestond nog slechts uit drie personen en één van de bestuursleden was niet herkiesbaar.

Een aantal ouders zag de ernst van de situatie in en wilden zich wel beschikbaar stellen voor het bestuur. Te weten Francis Scheggetman, Walter Kormelink en André Scheffers. Jammer genoeg moest André snel stoppen met zijn werkzaamheden. Tonego ‘65 was vooreerst gered!!

Op 7 maart 2017 werd de A.L.V. gehouden en agendapunt 11 was “bestuurlijke vernieuwing” uitgelegd door Gerard Klein. Onder zijn leiding was “de werkgroep Tonego ‘65” in het leven geroepen om te proberen de club in de toekomst te behoeden voor bestuurlijke- en kaderproblemen. De werkgroep bestond uit leden, oud-leden en ouders van jeugdleden met als motto:

“Make Tonego ‘65 great again”

In een negental werk bijeenkomsten werd een concept beleid voor de komende jaren uitgewerkt. In dit meerjaren beleidsplan werd ook een functiematrix opgenomen van alle taken en werkzaamheden die binnen de vereniging moeten worden uitgevoerd, van commissies tot en met bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Op basis van een voorkeurslijst konden de leden en ouders van jeugdleden aankruisen welke werkzaamheden zij zouden willen verrichten, respectievelijk voorkeur 1, 2 of 3. Intussen was er een tijdelijke selectiecommissie ingesteld die bestond uit Norbert Molenkamp, Walter Kormelink (ouders), Vincent Paf (spelend lid) Henk de Vries en ondergetekende (oud leden).

Via de voorkeurslijsten melden zich geen kandidaten voor bestuursfuncties, waarna de selectie commissie zelf op zoek is gegaan. De selectiecommissie is tien keer bij elkaar geweest.

De taken van de selectiecommissie waren;

  • Voor de bestuurs- en kaderfuncties geschikte personen zoeken vanuit de voorkeurslijsten.
  • Gesprekken voeren met de kandidaten.
  • Na afronding van de voordracht en gesprekken een totaal advies opstellen en kenbaar maken aan het zittende bestuur.

Het laatste is vorige week gebeurd.

Ik ben ontzettend verheugd met het feit dat alle bestuurs- en kaderfuncties zijn ingevuld. Een prachtige basis voor een nieuwe toekomst voor Tonego ‘65!

Frans Swart, voorzitter ad interim